ng World Bank chy qua huyn An Dng: Cnh bo nhng nguy c mt ATGT

16:19 24/03/2020

Vi hn 9km chy qua huyn An Dng, tuyn trc i l ng Ty (ng World Bank), trong qu trnh a vo s dng ang ny sinh mt s bt cp, mt ATGT.

Nhiu v tai nn ã xy ra

ng World Bank chy qua huyn An Dng có im u ti chân cu ng Khê, im cui giao vi QL10 chy qua  5 xã gm: Hng Thái, ng Thái, ng Cng và Bc Sn. Sau mt thi gian thi công, n nay on ng t chân cu ng Khê n nút giao Tnh l 351 ã c a vào s dng, on t Ngã t cu en n QL10 ang hoàn thin trong khi các phng tin vn lu thông.

Ông Nguyn Vn Thùy - Ch tch UBND xã ng Thái, cho bit: ng Thái có tuyn ng World Bank chy qua, góp phn thúc y phát trin KT-XH ca a phng. Do lu lng xe lu thông ln, ti tuyn ng này xy ra nhiu v tai nn giao thông, áng nói trong 2 ngày xy ra liên tip 2 v tai nn khin 1 ngi t vong.

Còn theo thng kê ca i Cnh sát giao thông - trt t c ng - CAH An Dng,  sau khi tuyn ng a vào s dng nhiu v tai nn giao thông ã xy ra, trong ó có v gây cht ngi. Ngoài ra, còn nhiu v va quyt gia xe ô tô và xe máy trên tuyn ng. 

Tuyn ng vi lu lng ln xe lu thông nguy c mt ATGT
Tuyn ng vi lu lng ln xe lu thông nguy c mt ATGT

Cng theo phn ánh ca lãnh o các a phng khác có ng chy qua nh: Hng Thái, ng Cng, Lê Li, Bc Sn, tai nn giao thông là khá ph bin. Phóng viên Báo An ninh Hi Phòng qua thc a tuyn ng t chân cu ng Khê n ngã t giao vi QL10 ghi nhn dc tuyn ng có rt nhiu ngã t, khu dân c, ng dân sinh phc v sn xut nông nghip ct ngang. Cha k tình trng ngi dân tp kt nguyên vt liu xây dng, thùng container hai bên tim n nguy c tai nn rt cao, nht là ti xã Lê Li, ng Cng và Bc Sn. c bit, ti khu vc chân cu ng Khê thuc xã ng Thái rác thi, vôi thu trm ã choán ht phn ng xe máy. Ngoài ra, ý thc ngi tham gia giao thông trên tuyn ng cng là mt im cng áng bun cho tình trng mt ATGT.  

Tr li TTATGT cho tuyn ng

Là khu vc có tình trng tai nn giao thông xy ra liên tip trong thi gian qua, chân cu ng Khê c xác nh là im en v TTATGT trên tuyn. Lý gii nguyên nhân, theo ông Nguyn Vn Thùy - Ch tch UBND xã ng Thái, ti dc cu ng Khê phía tay trái có mt on ng ê chy ni vào ng World Bank và giao vi ng dành riêng cho xe máy t ngã t nút giao Tnh l 351 i v cu, do khut tm nhìn, không có h thng chiu sáng nên xy ra xung t giao thông. Ngoài ra, t khi tuyn ng t cu ng Khê n nút giao Tnh l 351 c a vào s dng, ch u t vn cha u ni h thng in chiu sáng, vic lu thông vào bui ti vì th rt nguy him.

Nhiu im tp kt nguyên vt liu hai bên ng gây mt ATGT
Nhiu im tp kt nguyên vt liu hai bên ng gây mt ATGT

c bit, m bo ATGT, các xã có tuyn ng i qua cng ã giao a chính, công an xã kim tra rà soát các trng hp vi phm ln chim và tái ln chim hành lang giao thông x lý theo quy nh. Theo ó, 2 xã ng Cng, Lê Li ã tin hành lp biên bn i vi các trng hp vi phm, in hình là trng hp ti thôn Ngoài Lng Quy, xã Lê Li ã t ý t thùng container ti t hành lang buôn bán. Xã ã lp biên bn yêu cu di chuyn ra khi khu vc, hoàn tr li mt bng. Tuy nhiên vi phm vn xy ra ph bin do ý thc ca mt s ngi dân rt kém...

m bo ATGT trên tuyn ng, Thiu tá c Vit - i phó i Cnh sát giao thông trt t c ng- CAH An Dng cho bit, cùng vi tuyên truyn, nhc nh, i thng xuyên tun tra, x lý nghiêm các vi phm giao thông trên tuyn ng, c bit là nhng trng hp không i m bo him, lái xe có nng cn và không chp hành tín hiu giao thông. 

Thit ngh, m bo TTATGT trên tuyn trc ht là trách nhim ca n v qun lý. Vic cn phi làm ngay là n v sm u ni h thng in chiu sáng, cm bin báo giao thông cnh báo ti các khu vc có nguy c cao v tai nn. Cùng vi ó là s chung tay, vào cuc ca chính quyn các a phng ni có tuyn ng chy qua. 

TRUNG KIÊN 

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha