• Hi Ph辰ng th角nh ph 芍ng sng

  Hi Ph辰ng th角nh ph 芍ng sng23:50 26/01/2020

  Nm 2019, Hi Ph辰ng 芍nh du mc tng trng kinh t t 16,5%, cao nht t trc ti nay. Con s n角y n車i nh y vi那n TW ng, B赤 th Th角nh y - Ch tch HND TP L那 Vn Th角nh l角 cc k c車 ngha khi ch赤nh c芍c cng dn ca th角nh ph c hng li. C迄ng vi th角nh tu 車, bo m an sinh x hi c c芍c cp ng角nh, a phng quan tm thc hin bng nhng c ch ch赤nh s芍ch c th, hiu qu v角 y tr芍ch nhim...

  Xem th那m

 • Nht k c gi芍o - Hc k xun

  Nht k c gi芍o - Hc k xun17:24 13/02/2020

  ※Nht k c gi芍o - Hc k xun§ ca t芍c gi H Y那n Thc k v cu chuyn ca nhng ngi ang ng tr那n bc ging.

  Xem th那m

 • Th角nh lp Trung tm Vn h車a - Thng tin v角 Th thao huyn Ti那n Lng

  Th角nh lp Trung tm Vn h車a - Thng tin v角 Th thao huyn Ti那n Lng 17:23 13/02/2020

  Chiu 13-2, UBND huyn Ti那n Lng t chc Hi ngh cng b Quyt nh ca UBND th角nh ph v hp nht Trung tm Vn h車a - Thng tin, Trung tm Th dc - Th thao v角 Nh角 Thiu nhi huyn Ti那n Lng th角nh lp Trung tm Vn h車a - Thng tin v角 Th thao huyn Ti那n Lng.

  Xem th那m

 • Tm dng t chc L hi k nim 482 nm ng角y mt ca Trng Nguy那n L那 ch Mc

  Tm dng t chc L hi k nim 482 nm ng角y mt ca Trng Nguy那n L那 ch Mc 17:11 12/02/2020

  UBND huyn Thy Nguy那n va ban h角nh Cng vn s 202/UBND-VH&TT v vic tm dng t chc L hi k nim 482 nm ng角y mt ca Trng nguy那n L那 ch Mc, d kin khai mc v角o ng角y 8-3-2020 (tc ng角y 15-2 nm Canh T) ti Khu Tng nim Trng nguy那n L那 ch Mc, x Qung Thanh, huyn Thy Nguy那n.

  Xem th那m

 • Nhiu di t赤ch th角nh ph 車ng ca, dng 車n du kh芍ch ph辰ng tr芍nh dch Corona

  Nhiu di t赤ch th角nh ph 車ng ca, dng 車n du kh芍ch ph辰ng tr芍nh dch Corona15:25 12/02/2020

  Trong bi cnh dch bnh do chng mi ca virus Corona din bin bt thng, nhiu l hi phi tm dng khai mc. Trong nhng ng角y qua, c芍c di t赤ch, n, ch迄a tr那n a b角n th角nh ph cng phi tm 車ng ca phun thuc kh tr迄ng, v sinh ph辰ng dch.

  Xem th那m

 • C芍c khu di t赤ch tuy那n truyn ph辰ng chng dch Corona

  C芍c khu di t赤ch tuy那n truyn ph辰ng chng dch Corona16:51 10/02/2020

  Va qua, o角n kim tra li那n ng角nh 814 th角nh ph gm c芍c th角nh vi那n thuc S Vn h車a v角 Th thao, S Y t, Cng an th角nh ph v角 i din ph辰ng Vn h車a - Thng tin c芍c a phng li那n quan i kim tra cng t芍c qun l di t赤ch, t chc l hi nm 2020 v角 vic trin khai ch o ca UBND th角nh ph trong cng t芍c ph辰ng chng dch bnh Corona.

  Xem th那m

 • Qun L那 Chn: Tm dng khng t chc L hi truyn thng N tng L那 Chn nm 2020

  Qun L那 Chn: Tm dng khng t chc L hi truyn thng N tng L那 Chn nm 202015:00 06/02/2020

  S芍ng 6-2, UBND qun L那 Chn c車 thng b芍o ch赤nh thc v vic tm dng khng t chc L hi truyn thng N tng L那 Chn nm 2020.

  Xem th那m

 • Khu di t赤ch n th Trng Tr足nh Nguyn Bnh Khi那m ph芍t tng gn 3.000 khu trang n du kh芍ch

  Khu di t赤ch n th Trng Tr足nh Nguyn Bnh Khi那m ph芍t tng gn 3.000 khu trang n du kh芍ch17:13 05/02/2020

  B角 Phm Th Nguyt, Ph車 Trng Ban qun l di t赤ch n th Trng Tr足nh Nguyn Bnh Khi那m cho bit, trong dp Tt Nguy那n 芍n Canh T 2020, Khu di t赤ch n th Trng Tr足nh Nguyn Bnh Khi那m 車n gn 200.000 lt du kh芍ch, tng hn 1,5 ln so vi c迄ng k nm 2019.

  Xem th那m

 • Khai b迆t ti n th danh nhn L那 c Li那u x Nam Sn (An Dng)

  Khai b迆t ti n th danh nhn L那 c Li那u x Nam Sn (An Dng)10:53 03/02/2020

  S芍ng 1-2 (tc ng角y 8 th芍ng Gi那ng), ti di t赤ch lch s n th danh nhn L那 c Li那u thuc l角ng Qunh Ho角ng, x Nam Sn, huyn An Dng din ra L hi khai b迆t u xun thu h迆t ng o ngi dn ti vui hi, xin ch. D l c車 lnh o huyn An Dng, x Nam Sn.

  Xem th那m

 • Ra mt v kch n車i ※Di sn m迄a xun§

  Ra mt v kch n車i ※Di sn m迄a xun§ 10:51 03/02/2020

  Ti 2-2, ti Nh角 h芍t th角nh ph, v kch n車i ※Di sn m迄a xun§ ch赤nh thc ra mt cng ch迆ng v角 c truyn h足nh trc tip tr那n s車ng 角i Ph芍t thanh v角 Truyn h足nh Hi Ph辰ng. Ti d c車 c芍c ng ch赤: Nguyn Th Ngha 每 Ph車 B赤 th Thng trc Th角nh y, Trng o角n o角n i biu quc hi Hi Ph辰ng; Nguyn 足nh Chuyn 每 Ph車 Ch tch UBND th角nh ph c迄ng lnh o c芍c S, ban, ng角nh, n v li那n quan v角 ng o ngi dn th角nh ph.

  Xem th那m

 • Sn phn u 車n 2,7 triu lt kh芍ch nm 2020

  Sn phn u 車n 2,7 triu lt kh芍ch nm 202014:51 02/02/2020

  Thng tin t UBND qun Sn cho bit, nm 2020, du lch Sn t mc ti那u 車n hn 2,7 triu lt du kh芍ch, doanh thu t dch v lu tr迆 v角 n ung t 1.600 t ng.

  Xem th那m

 • Hi Vt cu Kim Sn: Ni lu gi tinh thn thng v v角 y那u nc

  Hi Vt cu Kim Sn: Ni lu gi tinh thn thng v v角 y那u nc09:21 01/02/2020

  S芍ng 30-1 (tc mng 6 th芍ng Gi那ng), l hi vt cu Kim Sn xun Canh T 2020 c t chc ti sn 足nh l角ng Kim Sn, x Tn Tr角o, huyn Kin Thy, thu h迆t ng o ngi dn, du kh芍ch. y l角 l hi truyn thng ca nhn dn l角ng Kim Sn nhm tng nh cng n ca tng qun Phm Ng Lo, v tng qun nh角 Trn c車 cng lao trong cuc kh芍ng chin chng qun Nguy那n 每 Mng.

  Xem th那m

 • Qun th di t赤ch ch迄a 每 th芍p Tng Long (qun Sn): 車n h角ng vn du kh芍ch n tham quan, chi那m b芍i

  Qun th di t赤ch ch迄a 每 th芍p Tng Long (qun Sn): 車n h角ng vn du kh芍ch n tham quan, chi那m b芍i07:48 01/02/2020

  Thng tin t Ban qun l di t赤ch qun Sn cho bit, t赤nh n thi im hin ti, qun th di t赤ch ch迄a 每 th芍p Tng Long, thuc phng Ngc Xuy那n, qun Sn 車n h角ng vn du kh芍ch n tham quan, chi那m b芍i.

  Xem th那m

 • Tng duyt v din ※Di sn m迄a xun§

  Tng duyt v din ※Di sn m迄a xun§18:34 31/01/2020

  Ti 30-1, S Vn h車a - Th thao tng duyt t芍c phm ※Di sn m迄a xun§. n d c車 c芍c ng ch赤: Nguyn Vn T迄ng, Ch tch UBND th角nh ph; Phm Vn H角, Trng Ban T chc Th角nh y; 角o Kh芍nh H角, Trng Ban Tuy那n gi芍o Th角nh y v角 c芍c ng ch赤 th角nh vi那n Hi ng ngh thut th角nh ph.

  Xem th那m

 • Vang mi b角i ca ※H芍t v ng quang vinh§

  Vang mi b角i ca ※H芍t v ng quang vinh§18:32 31/01/2020

  Ti 30-1, ti qung trng Nh角 h芍t th角nh ph, S Vn h車a-Th thao t chc chng tr足nh ngh thut ※H芍t v ng quanh vinh§. y l角 mt trong nhng hot ng vn h車a ngh thut hng ti k nim 90 nm Ng角y th角nh lp ng Cng sn Vit Nam (3-2-1930 * 3-2-2020).

  Xem th那m

 • Hn 500 hc sinh gii tham d l hi khai b迆t Xun Canh T 2020

  Hn 500 hc sinh gii tham d l hi khai b迆t Xun Canh T 202018:32 31/01/2020

  S芍ng 30-1 (tc mng 6 th芍ng Gi那ng nm Canh T), ti khun vi那n Khu tng nim c芍c vua nh角 Mc tr那n a b角n x Ng oan, huyn Kin Thy din ra L hi khai b迆t Xun Canh T 2020. L hi c din ra trong khng kh赤 trang trng, ngha, thu h迆t ng o ngi dn, du kh芍ch v角 c芍c em hc sinh tr那n a b角n th角nh ph tham gia.

  Xem th那m