Vin Khoa hc v cng ngh B Cng an sn xut dung dch ra tay st khun phng, chng dch bnh COVID-19

18:23 23/03/2020

Ngay t khi xut hin nhng ca bnh COVID-19 u tin ti Vit Nam, vi trch nhim l c quan u mi v nghin cu khoa hc v cng ngh ca B Cng an, Vin Khoa hc v cng ngh tin hnh nghin cu v thc hin pha ch dung dch st khun theo cng thc ca T chc Y t th gii (WHO) a vo s dng trong lc lng Cng an nhn dn.
Hin nay, tình hình dch bnh COVID-19 trên th gii và trong nc ang din bin phc tp, B Công an ã và ang ch o quyt lit Công an các n v, a phng trin khai công tác phòng, chng dch, coi ó là nhim v chính tr quan trng, cp bách phi tp trung thc hin. Theo khuyn cáo ca B Y t, mt trong nhng bin pháp quan trng nhm hn ch s lây lan ca virus Corona là ra tay thng xuyên bng dung dch ra tay sát khun t tiêu chun.
Trong bi cnh ó, vi ngun lc sn có ca n v, Vin Khoa hc và công ngh ã tin hành nghiên cu và thc hin pha ch dung dch sát khun theo công thc ca T chc Y t th gii (WHO) a vào s dng trong lc lng Công an nhân dân. 
Cán b, chin s Phòng Hóa hc nghip v, Vin Khoa hc và công ngh pha ch dung dch ra tay sát khun phòng dch COVID-19.

Ngày 18/02/2020, sn phm “Dung dch nc ra tay khô sát khun” ca Vin Khoa hc và công ngh ã c Vin Kim nghim thuc Trung ng và Tng cc Tiêu chun o lng Cht lng kim nghim, ánh giá t kt qu tt. n nay, sau mt thi gian a vào s dng, sn phm ã nhn c nhng phn hi tích cc v hiu qu s dng trong thc t.

Thiu tng Lê Minh Quý, Vin trng Vin Khoa hc và công ngh cho bit, trc s ch o quyt lit ca lãnh o B Công an và Ban Ch o ca B Công an v phòng, chng dch bnh, Vin Khoa hc và công ngh xác nh phi t chc thc hin hoàn thành các mc tiêu v công tác phòng, chng dch COVID-19 ng thi vi vic hoàn thành tt nht nhim v chính tr ca n v.

Do ó, n v ã giao nhim v cho oàn Thanh niên vi tinh thn ch ng, xung kích, xây dng k hoch, phng án b trí cán b, tng cng tính linh hot, phi hp gia các n v trong Vin, m bo công tác pha ch, sn xut dung dch nc ra tay khô sát khun áp ng yêu cu cht lng, tin và tính liên tc, kp thi áp ng các nhim v ca lc lng Công an trong công tác phòng, chng dch bnh. Lãnh o Vin thng xuyên quan tâm ch o, ng viên lc lng cán b tiên phong trong công tác này. 

Sn phm c hoàn thin. 

Trong thi gian ti, trc nhng din bin phc tp ca tình hình dch bnh, ngoài sn phm “Dung dch nc ra tay khô sát khun”, Vin Khoa hc và công ngh s tip tc huy ng ngun lc hin có, xut lãnh o B Công an các phng án nghiên cu, thit k, ch to, sn xut và a vào s dng mt s trang thit b phòng, chng dch bnh COVID-19 nh thit b x lý, kh khun tài liu, Bung kh khun toàn thân… ch ng tip cn sm trc nhng khó khn hin nay ca th trng cung ng, góp phn cùng toàn lc lng Công an tích cc, ch ng phòng, chng dch bnh COVID-19.

Theo Cng thông tin in t - B Công an

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha