"Vit Nam ang c c hi to nn mt nn du lch hon ton mi"

21:32 21/05/2020

Theo nhiu chuyn gia, ngoi s dn dt ca cc doanh nghip ln, iu th trng du lch cn trong thi im ny l mt chin lc pht trin ngnh mi nhn thc s thay i v cht. l mt trong nhng ni dung ca hi tho "Gii php thc y du lch ni a v phc hi du lch quc t hu Covid-19" t chc ti H Ni chiu 21/5.

Hy vng t s dn dt ca doanh nghip ln

Phát biu ti hi tho, ông Nguyn Trùng Khánh, Tng cc trng Tng cc Du lch tha nhn, thc s giúp ngành du lch phc hi, các doanh nghip, b, ngành còn nhiu vic phi làm.

Vn quan trng lúc này theo ông là s dn dt ca các doanh nghip ln th trng có thêm nhiu sn phm linh hot, khép kín, áp ng nhu cu ang dn thay i ca khách du lch.

ng quan im, ông Trn Trng Kiên, thành viên Ban IV, Ch tch Hi ng t vn Du lch (TAB) nhn nh, hin ti nhu cu mun c u ãi và du lch an toàn ang là u tiên s 1 ca khách hàng. Doanh nghip l hành cn tp trung gii quyt c th nhu cu này cho th trng.

ng góc doanh nghip, ông Võ Anh Tài, Phó Tng Giám c iu hành Tng Công ty Du lch Sài Gòn (Saigontourist) tha nhn, nhng doanh nghip nh Saigontourist ang phi t thay i a ra nhiu chng trình kích cu và m rng i tng khách hàng. iu ông Tài mun cnh báo vi doanh nghip, ó là không ch hng ti khách hàng là ngi Vit mà phi tính ti mng li ngi nc ngoài ang làm n sinh sng ti Vit Nam.

Ông Lê Khc Hip, Phó Ch tch HQT Tp oàn Vingroup thì nhc ti câu chuyn ln hn, tc là chính doanh nghip cng cn mt chin lc ng b tt c các phng din, bao gm chng trình u ãi, ra mt sn phm mi và nâng cp dch v và nâng cao tiêu chun an toàn.

Riêng vi chính sách kích cu, ông Hip ly ví d v vic, xuyên sut 1 tháng, Vinpearl ã tung ra 3 chng trình u ãi liên tip. áng chú ý nht là chng trình i khuyn mi ang din ra n 15/6 giúp khách hàng có c hi hoàn tin lên ti 100% giá tr phòng ngh. Khách du lch s c hon tr tin thông qua hình thc ghi nhn tín dng chi tiêu cho các dch v ti ch.

 

ng tình vi ý kin ca ông Trn Trng Kiên v nhu cu du lch an toàn, ông Hip cho bit, ây cng là u tiên hàng u ca Vinpearl. Vinpearl là n v du lch – ngh dng u tiên ti Vit Nam công b tiêu chun v sinh tng cng ngang tm các thng hiu khách sn hàng u th gii. Xuyên sut thi gian qua, Vinpearl cng luôn là n v i u trong công tác phòng chng dch, áp dng các tiêu chun an toàn quc t vi h thng kim soát 3 lp luôn ch hot ng 24/24, m bo iu kin kim soát dch bnh mc cao nht.

V lãnh o Tp oàn Vingroup cng nhc ti mt lot sn phm khác hp dn khách du lch nh Công viên ch ln nht Vit Nam VinWonders Phú Quc d kin khai trng tháng 6/2020, chng trình thc cnh a phng tin quy mô bc nht th gii Tata show hay tàu ln vô cc ngm san hô s c a v VinWonders Nha Trang,...

ó là s n lc ca các các doanh nghip. Tuy vy, hng khác, ông Lê Khc Hip cho rng, vc dy th trng, các doanh nghip ang rt cn c Chính ph h tr mt s hành ng c th. Ông ng tình vi quan im cho rng, cn kéo dài thi gian ngh hè cho hc sinh. Nguyên nhân bi vi nhiu gia ình, ch khi con cái c ngh hc, c nhà mi c hi i du lch cùng nhau. 

"Không phi lúc cu ngành du lch, mà to ra mt nn du lch mi"

 

PGS. TS Trn ình Thiên - thành viên T t vn kinh t ca Th tng, nguyên Vin trng Vin Kinh t Vit Nam t ra ng tình vi nhng xut này.

V chuyên gia kinh t nhc li nhiu ln, cn coi là du lch là ngành mi nhn. phc hi th trng, theo ông, cn tp trung nhng "ông ln" ng dy. Ông t câu hi, nu cu c th trng theo cách "mi ngi mt git sa" thì vi ngun lc ít i, cui cùng s không có ai phát trin. Tp trung h tr cho các doanh nghip u tàu là mt hng i cn ngh ti mt cách nghiêm túc. Quan im ca ông là trong tình hung khn cp cn có cách làm c bit.

Hng tm nhìn xa hn, PGS. TS Trn ình Thiên cho rng, vn hin ti ca c th trng du lch không ch là khôi phc, làm sao tr li ông khách nh xa. iu quan trng hn theo ông là làm sao ngành du lch vt qua chính mình trong quá kh. Vi mt ngành quan trng nh du lch, theo ông, iu y "cn làm và áng làm".

 

thc hin, nguyên Vin trng Vin Kinh t Vit Nam xut cn có mt chin lc phát trin hoàn toàn mi. Chin lc này không ch dng li vic h giá, các doanh nghip cam kt v sn phm an toàn, cht lng mà phi tái cu trúc c ngành. Ông n c vic có th tính toán m rng min visa nhp cnh Vit Nam.

"Tái cu trúc ngành du lch phi bt u t lúc này. Tng cc Du lch nên có gii pháp t phá thay i c ch, cách nhìn c. ó s là mu mc cho các ngành i sau", ông Trn ình Thiên nói.

Ông Nguyn Quc K - Ch tch HQT, Tng Giám c Vietravel cng nhn mnh quan im cn thay i cách tip cn hi phc ngành du lch.

Mt trong nhng xut c ông nêu lên là là to nên nhng "tam giác ng lc" h tr, kéo toàn b th trng. Tam giác c ông gii thích nh Min Bc ly Hà Ni, Ninh Bình, Qung Ninh làm khu vc trng im. ây là nhng th trng chim phn ln khách du lch ca c min. ó là cách theo ông tp trung ngun lc, tránh lãng phí ngun lc.

Nói thêm v chính sách, ông V Th Bình, Phó Ch tch Hip hi Du lch Vit Nam cho rng, Nhà nc cn ng hành vi doanh nghip t nhng vic n gin nh gim giá vé ti các khu du lch, im tham quan. "Ch doanh nghip gim mà các khu tham quan, du lch ca nhà nc không gim thì không c", ông lên ting.

Rt nhiu doanh nghip cng ã lên ting ng tình vi ý kin ca ông Bình. Ngoài ra, nguyn vng ca rt nhiu doanh nghip là có mt cuc i thoi vi lãnh o Chính ph nhng ý kin thc s c ghi nhn và tháo g khó khn cho lnh vc c coi là mi nhn ca nn kinh t./.

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha