Vit Nam v Indonesia thc y hp tc An ninh

20:44 22/12/2017

Ngy 18/12/2017, ti Th Jakarta, Indonesia din ra Hi ngh i thoi An ninh cp Th trng ln th 2 gia B Cng an Vit Nam v Cnh st quc gia Indonesia. i tng Syafruddin, Ph T lnh Cnh st quc gia Indonesia; Trung tng Nguyn Vn Sn, Th trng B Cng an Vit Nam ng ch tr Hi ngh.

Hi ngh i thoi An ninh cp Th trng ln th 2 gia B Công an Vit Nam và Cnh sát quc gia Indonesia là mt trong nhng hot ng nhm trin khai các kt qu t c ti K hp y ban Hp tác song phng Vit Nam - Indonesia ln th 2 c t chc ngày 24 - 25/6/2015 ti Indonesia, ng thi tip ni thành công ca Hi ngh i thoi An ninh ln th 1 din ra ti Hà Ni vào tháng 9/2016.

Toàn cnh Hi ngh.

Chào mng Th trng Nguyn Vn Sn cùng oàn i biu B Công an Vit Nam sang Indonesia d Hi ngh, Phó T lnh Cnh sát quc gia Indonesia Syafruddin khng nh, mi quan h tt p gia hai quc gia Indonesia và Vit Nam có truyn thng lâu i. S hp tác gia Cnh sát quc gia Indonesia và B Công an Vit Nam cng ã c thc hin t nhiu nm qua cùng vi vic thúc y hp tác vi các nc trong ASEAN ã mang li nhng kt qu tt p. i tng Syafruddin mong mun, hai Bên tip tc thúc y hp tác mnh m hn na i phó vi nhng thách thc An ninh trong thi gian ti.

Phát biu ti Hi ngh, Th trng Nguyn Vn Sn nhn mnh, B Công an Vit Nam và Cnh sát quc gia Indonesia cn tip tc tng cng hp tác phòng, chng các loi ti phm trong giai on hin nay nh ti phm v ma túy, ti phm buôn bán ngi, ti phm an ninh mng và các loi ti phm phi truyn thng khác. B Công an Vit Nam tin tng qua ln i thoi này, hiu qu hp tác trong phòng, chng ti phm gia B Công an Vit Nam vi Cnh sát quc gia Indonesia và các quc gia ASEAN s t kt qu hn na.

Th trng B Công an Vit Nam Nguyn Vn Sn và Phó T lnh Cnh sát quc gia Indonesia Syafruddin.

Ti Hi ngh, hai Bên ã tng kt, ánh giá kt qu hp tác gia B Công an Vit Nam và Cnh sát quc gia Indonesia thi gian qua trên tt c các lnh vc; ng thi chia s thông tin và kinh nghim trong công tác u tranh phòng, chng các loi ti phm xuyên quc gia nh ti phm ma túy, cp bin, ti phm buôn bán ngi và ti phm khng b.

Các i biu d Hi ngh.

 

Nhân dp này, hai Bên ã nht trí thông qua phng hng hp tác thi gian tip theo, tng cng hn na trao i thông tin v nhng vn liên quan n an ninh, trt t, an toàn xã hi ca mi nc, hp tác có hiu qu trong u tranh phòng, chng các loi ti phm xuyên quc gia. Hai Bên tip tc y nhanh tin trình àm phán, tin ti ký kt các hip nh, tha thun, vn bn pháp lý trong thi gian ti.

Theo Cng thông tin in t B Công an

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha