V n m cui nm

08:35 24/01/2020

Cch y 23 nm, ngy 29-1-1997, mt ngy gip Tt inh Su, mt v trng n gy chn ng d lun xy ra trn a bn Hi Phng. Tang chng, vt chng khng c, v n tng chng s b chm su bi th phm u l loi sng s, bit cch i ph vi cc c quan bo v php lut. Song sut 2 nm rng kin tr iu tra, truy xt, lc lng CST-CATP a v n ra nh sng

V cp tàn bo

Lúc ó khong 4h30 ngày 29-1-1997, tri chuyn dn sang sáng nhng vn ti en. Chuyn tàu Dân Tin t Móng Cái (Qung Ninh) cp v bn Bính. T di tàu, mt ngi ã lung tui mc b qun áo b i sn c, vai eo túi th cm bc lên. ó là ông Trn Vn M, tnh Phú Th, chuyên buôn bán ng vt hoang dã (rn rt, ch, ba ba…) ra Móng Cái.

Phà Bính

Hôm ó, ông M i thu n, dn tin hàng n Tt, c 38 triu ng (mt s tin ln, tng ng 8 cây vàng tr giá thi im này). Nhìn quanh mt lt, ông vy chic xe ôm ca ông V Vn Hiu, nhà ph Hoàng Diu, qun Hng Bàng, vi ý nh ra ngã ba Xi-mng ón xe v quê.

Song có mt iu ngi àn ông này hoàn toàn không th ng, ó là t khi bc chân lên b, mi c ch vic làm ca ông ã lt vào cp mt “cú v” ca nhóm sát th. Tên ngi quán nc sát cnh bn tàu i chic m li trai sùm sp, khi ông M bc qua lin ng dy b m xung.

Nhn c ám hiu, 2 tên ng bn ca hn ngi quán i din nhy pht lên chic xe Win màu bám theo chic xe ôm ch ông M. n ngã ba Xi-mng (khu Kin Thit, phng S Du), bt ng chic xe Win ca 2 k l mt rú ga tng tc áp sát hai ngi. Cht thy 1 nòng súng lnh ngt bt thn dí vào u mình, ngi lái xe ôm hong hn p phanh, chic Cup i 80-50 knh, ht vng h xung l ng.

Trong lúc ông Hiu s hãi b chy, np vào sau ng gch, tên cp cm súng nhy xung chy li, ging chic túi ng tin ca ông M. Hai bên co kéo nhau lng nhng mt my phút. Tên này tc ti b túi lùi ra, cha súng thng vào ông M bn 1 phát, ri 1 phát na trong ting kêu cu ca nn nhân. Lin ó, hn lao vào git túi, lên xe ca tên ng bn tu thoát.

Nhng v n súng K54

V cp dã man, tàn bo trôi qua gn 1 nm. Tt c tài liu, chng c u ht sc m nht. Vài li khai t on ca ngi lái xe ôm trong cn hong lon không làm sáng t thêm tung tích ca nhng k gây án. Tuy nhiên, manh mi ca trng án bng bt ng n vi các trinh sát, iu tra viên khi h thu c nhng v n ca mt v gây ri trt t công cng xy ra vào êm khuya 19-12-1997. T sàn nhy Cola (Cung vn hóa Vit - Tip), hai nhóm i tng kéo nhau v khu vc vn hoa Nguyn Vn Tri trên ng Trn Hng o xô xát.

Nghe tin anh trai ang b ánh, Phm Quc Hùng (tc Hùng “sình”, sinh 1967, s 1/422 Tô Hiu, qun Lê Chân) bèn gi thêm ng bn n ng cu. Vào lúc cao trào ca cuc chin, khi thy ng bn ngã xe và ang b i phng truy sát, Hùng “sình” bt ng rút ra 1 khu súng K54 bn 2 phát. V khí trong tay Hùng “sình” khin nhóm i phng b chy tán lon.

Sau khi s vic xy ra, CAQ Hng Bàng ã ra quyt nh khi t v án, khi t các b can v ti gây ri TTCC và s dng trái phép v khí quân dng. Trng cu giám nh 2 v n thu c ti hin trng, Ban chuyên án ã nhn c nhng thông tin bt ng: các v n này cùng v n li trong v cp xe máy ca anh Nguyn Trng Tám (sinh 1970, công nhân Cng Chùa V) ngày 23-12-1996, ti xóm Si 1, xã D Hàng Kênh, huyn An Hi (c) và v n ti hin trng v git ngi cp 38 triu ng ca ông Trn Vn M sáng 29-1-1997 ti ngã ba Xi-mng u do 1 khu súng bn ra.

K “hoa tiêu” ch im

Sau khi anh trai là Phm Anh Tun (tc Tun “sình”, sinh 1963) ra u thú, ngày 19-3-1999, Hùng “sình” cng sa li pháp lut. u là nhng tên ti phm gian manh, xo quyt, anh em Tun “sình” rt lì lm. Trong thi gian trn li, chúng ã kp thng nht vi nhau li khai, tìm mi cách hòng trn ti, chy ti.

Quá trình nghiên cu h s v án cng nh i mt vi nhng tên ti phm, Ban chuyên án ã nhn nh: mt xích yu nht trong nhóm ti phm này là Hùng “sình”. Bng tt c s kiên nhn, bn b và mu lc, tng bc các iu tra viên dày dn kinh nghim phá nhng v án m ca Phòng CST-CATP ã m ming c Hùng “sình”. Tuy nhiên, Hùng cng ch khai nh git, va khai va ra iu kin, mc c.

Dng nh ám ti phm ã bàn k vi nhau Hùng “sình” nhn ti thay cho c bn, nhng ch dng v gây ri TTCC và mun qua ó che y 2 v trng án tày ình. Vn mu cht là khu súng K54 Hùng “sình” bn vng ra 2 v n ti vn hoa Nguyn Vn Tri, ã c các iu tra viên thu gi. Cùng vi nhng tài liu, chng c thu thp c và bng chin thut u tranh sc bén, các iu tra viên buc anh em Tun “sình” phi khai nhn ht ti li.

H s v án li cho thy, k ch im trong v án này không ai khác chính là Hùng “sình”. Thi im ó, Hùng ang là ph xe cho tuyn Tuyên Quang - Hi Phòng nên quen bit nhiu ch hàng buôn ng dài. Còn Tun “sình” thng kim n bng vic “làm hàng phi mu dch” trong Cng. Sau khi 3 bng nhóm ln Hi Phòng b CATP trit xóa nm 1995, bn Tun rã ám, kim n khó hn và bí tin tiêu.

Tuy nhiên, khi mào cho Tun “sình” i cp li chính là Trn c Hòa, sinh 1963, lô 10 khu tp th Lâm Tng, qun Lê Chân. Thi gian này Hòa ang xây nhà, thiu tin. Do quen bit nhau nên ngày 28-1-1997, hn có n nhà Tun hi vay. Tun cng không có tin nên Hòa qun thúc nói: “Tôi ang cn. Ông c bo i, vic gì làm ra tin tôi cng làm”. Tun “sình” lin gi em trai lên hi: “Mày có bit ai buôn chuyn lm tin…”.

Hùng “sình” lt nhanh trong u và sc nh n ông M. Thng ngày, xe ca hn chy qua Phú Th hay ón v khách này. Hôm trc i xe, ông M còn tâm s vi Hùng: ra Móng Cái ln này i thu n n Tt. Cùng Hòa bàn bc, Tun quyt nh s cp v này và yêu cu em mình làm hoa tiêu, ch mt nn nhân, còn mi vic Tun và Hòa s “x lý”. Hùng “sình” bm ngày gi và báo cho c bn: sáng sm 29-1-1997, rt nhiu kh nng ông M s v trên chuyn tàu Dân Tin - Hi Phòng.

úng 3h30 sáng 29-1, c ba tên gi nhau dy và i xe máy ra bn Bính, khi i Tun dt theo khu súng K54. Chính Tun “sình” ã lao vào cp chic túi ng 38 triu ng tin hàng, mt món tài sn ln khin ông M bo v n cùng, ri gc ngã trc nhng viên n tàn bo ca tên cp. Gây án xong, Hòa c chia 12,6 triu ng, Hùng “sình” 3 triu ng, còn li hn n tiêu ht.

Không lâu sau ó các b cáo trong v án ã c a ra xét x vi nhng bn án nghiêm khc. Riêng Phm Anh Tun vi ti ác tày ình ã phi lnh mc án cao nht - t hình.

BO CHÂU

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha

tin bi cng chuyn mc:

Bng cp nh v phi v ng tri

Bng cp nh v phi v ng tri

09:22 03/03/2020

Siu la c thm nin

Siu la c thm nin

14:51 19/02/2020