WB khng cho Trung Quc vay khon mi chng dch do virus nCoV

08:44 12/02/2020

WB s h tr k thut cho Trung Quc gip nc ny ng ph vi dch vim ng h hp cp, song s khng cho nc ny vay mt khon vay mi no.

Ch tch Ngân hàng Th gii (WB) David Malpass. (Ngun: Reuters)

Ch tch Ngân hàng Th gii (WB) David Malpass mi ây cho bit t chc này ang h tr k thut cho Trung Quc giúp nc này ng phó vi dch viêm ng hô hp cp do chng mi ca virus corona (nCoV), song s không cho nc này vay mt khon vay mi nào.

Tr li phng vn hãng tin Reuters, ông Malpass nói rng nh ch tài chính a phng toàn cu này ang hp tác vi T chc Y t Th gii (WHO) h tr Trung Quc chng dch bnh do nCoV, bao gm c các hot ng t vn trong lnh vc chính sách y t, v sinh và dch t.

Song ông Malpass cho hay WB không có k hoch h tr tài chính vì Trung Quc có ngun lc khá di dào. Tính n tháng 1/2020, d tr ngoi hi ca nc này t khong 3.115 t USD.

Ông Malpass cng nói rng các chuyên gia ca WB ang tho lun vi chính quyn Trung Quc và có th h tr ngay lp tc trong vic giám sát dch bnh, m bo an ninh lng thc cùng nhiu kinh nghim khác t các i dch trc ây.

Các chuyên gia này cng s phân tích v tác ng ca dch bnh i vi nn kinh t Trung Quc.

Khi c hi, Ch tch WB ã t chi a ra c tính v nh hng ca bnh dch i vi tng trng kinh t ca Trung Quc và th gii.

Ông nói dù dch viêm ng hô hp cp do virus Corona rõ ràng ang kéo chm à tng trng kinh t trong na u nm 2020, nhng còn quá sm xác nh liu WB có cn h d báo tng trng c nm hay không.

Hin, WB ang s hu lng tài sn tr giá khong 470 t USD và Trung Quc là mt trong s nhng nc vay t t chc này nhiu nht.

Tính t nm 2011, d n ã cam kt ca Trung Quc t mc 14,8 t USD. Song nn kinh t hàng u châu Á cng là c ông ln th ba ca ngân hàng này, ch xp sau M và Nht Bn.

Trc ây, Trung Quc ã tng b ch trích là “quá giàu” c nhn nhng khon vay lãi sut thp t WB.

Hi tháng 12/2019, t chc này ã a ra k hoch 5 nm v vic cho Trung Quc vay t 1-1,5 t USD mi nm, gim so vi mc trung bình 1,8 t USD ca giai on 5 nm trc ó.

Ông Malpass cho bit khon vay cho Trung Quc trong nm tài khóa 2020 (kt thúc vào ngày 30/6) có th s gim xung di phm vi ó./.

Theo H. Thy (TTXVN/Vietnam+)
T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha