X Bt Trang (An Lo): Trin khai m hnh Ton dn tham gia phng, chng t nn x hi

22:55 13/02/2020

Chiu 13-2, x Bt Trang (huyn An Lo) t chc hi ngh trin khai m hnh "Ton dn tham gia phng, chng t nn x hi". n d c cc ng ch: Nguyn Cao Ln - Ph B th huyn y; Trn Vn Tun - Ph Ch tch UBND huyn; i din lnh o mt s phng nghip v CATP v lnh o Cng an huyn An Lo.

i biu tham d hi ngh

Bát Trang là xã nm phía Tây Bc huyn An Lão, có 8 thôn vi dân s 11.400 ngi. Thi gian qua, tình hình ANTT trên a bàn xã c bn n nh, tuy nhiên do a th hành chính a dng, tim n nhng yu t gây mt ANTT.

C th xã có a bàn giáp vi các huyn Thanh Hà và Kim Thành ca tnh Hi Dng, có tuyn tnh l 301 cùng hai tuyn sông chính là Vn Úc và Lch Tray i qua, là iu kin d phát sinh nhng hành vi vi phm pháp lut.

Ký kt giao c thi ua gia các oàn th, c quan, n v, doanh nghip trin khai thc hin mô hình

Trên c s ánh giá, phân tích tình hình a bàn, ngay sau khi lc lng công an chính quy c trin khai v xã, Công an huyn An Lão ã ch o Công an xã tham mu cho ng y, Chính quyn xã xây dng và trin khai mô hình "Toàn dân tham gia phòng, chng t nn xã hi".

Theo ó, xã ã huy ng c h thng chính tr vào cuc và toàn dân tham gia,  thành lp Ban Ch o thc hin mô hình gm 23 thành viên, giao Công an xã là lc lng nòng ct, u mi thông tin, phi hp trin khai thc hin mô hình.

Ti hi ngh, Ban Ch o ã trin khai các k hoch, quy ch hot ng, quy ch phi hp và t chc ký kt giao c thi ua vi 5 ni dung chính thc hin mô hình.

                                                                                          LMT

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha