X ng Cng (An Dng): Thu nhp hoa cy cnh Tt 2020 t 54 t ng

17:22 11/02/2020

Theo UBND x ng Cng, huyn An Dng, trong dp Tt m lch 2020 tng thu nhp t hoa cy cnh trn a bn x t 54 t ng.

Phát huy truyn thng làng ngh hoa, cây cnh ng D và Tri Hiu, ngi dân xã ng Cng, huyn An Dng ã  chuyn i c cu cây trng, chuyn i vn to thành vn chuyên canh, ci to các chân rung sâu trng cy lúa kém hiu qu, tp trung phát trin các loi cây trng giá tr kinh t cao nh ào, qut, hi ng. Góp phn tng thu nhp trên cùng din tích rung.

Ngh trng ào cnh ti xã ng Cng ni ting ti Hi Phòng
Ngh trng ào cnh ti xã ng Cng ni ting ti Hi Phòng

Trong nm 2019, tng din tích trng hoa, cây cnh a phng là 112ha  vi 781 h dân tham gia sn xut ti 8/8 thôn. Trong ó, thôn Dân Hnh, T Lp, Hòa Nht có din tích, s h tham gia trng hoa, cây cnh chim s lng ln.

Nm 2020, xã ng Cng tip tc coi trng công tác ch o phát trin kinh t nông nghip là ngành kinh t mi nhn, ch lc, chim t trng cao ca tng th nn kinh t a phng.

TRUNG KIÊN

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha