X Minh Tn, huyn Kin Thy: Hiu qu ln t m hnh Cht bo m ANTT

15:53 27/11/2019

X Minh Tn nm pha ng huyn Kin Thy, gip ranh vi phng Ha Ngha qun Dng Kinh. y l khu vc cn hoang s, dn c tha tht nn thng xy ra nhng v x xt gia thanh nin cc a bn ln cn gy mt ANTT cng tnh trng i tng xu cp, cp git ti sn ca cng nhn lao ng ti cc nh my, khu cng nghip i lm v khuya.

Trc tình hình trên, nm 2009, Công an xã Minh Tân ã ch ng tham mu cho Công an huyn Kin Thy, ng y-UBND xã trin khai mô hình “Cht bo m ANTT” ti khu vc cu Ông Tin (bên ng 402 nay là tnh l 362) giáp vi phng Hòa Ngha, qun Dng Kinh. Theo ó, “cht” c xây dng vi tng din tích là 125m2, gm 2 gian cp 4… bo m phc v cho nhu cu chin u cng nh thng trc chin u ca lc lng Công an xã.

Công an xã Minh Tân hp giao ban trin khai công tác

Trng Công an xã Minh Tân - Trnh Bo Phúc chia s, trc khi cha thành lp cht, lc lng công an viên gp rt nhiu khó khn trong quá trình công tác, thc thi nhim v. Vào nhng hôm i tun tra, kim soát gp ma gió, không có ch trú chân, anh em phi ng di gc cây hay nhng chic lán tm b. T khi “cht bo v” c xây dng, c s vt cht phc v công tác ã c ci thin áng k, góp phn a tình hình ANCT-TTATXH ngày càng c n nh, gi vng, không có khiu kin vt cp, ông ngi, không có trng án xy ra, s v phm pháp hình s gim... c bit, tình trng trm cp, t nn xã hi, cp git tài sn, tình trng gây ri TTCC ã c phát hin ngn chn kp thi, tác ng tt cho phát trin KT-XH ca a phng.

Vi vai trò là nòng ct, Công an xã nhng nm qua ã phi hp cht vi các i nghip v Công an huyn Kin Thy xây dng k hoch phng án tun tra, kim soát phân b i hình, v khí trang b công c h tr theo tng tình hung c th có th xy ra, cách x lý m bo úng pháp lut. Qua 10 nm trin khai thc hin công tác tun tra, cht im nói trên, Công an xã Minh Tân ã huy ng trên 2.300 lt Công an viên phi hp; hip ng vi các i nghip v ca Công an huyn và các ngành, oàn th, t chc trên 500 bui tun tra, cht im bo v ANTT trên a bàn; phòng, chng hiu qu loi ti phm li dng hot ng trên các tuyn giao thông. Bên cnh ó, lc lng Công an xã còn thng xuyên duy trì vic ng trc ti cht t 19h ngày hôm trc n 6h sáng hôm sau. Qua ó ã phát hin, ngn chn trên 30 v ánh nhau, gây ri TTCC, thanh niên iu khin mô tô lng lách, ánh võng gây nguy him cho ngi tham gia giao thông trên tuyn tnh l. “Cht bo v ANTT” ã kp thi phi hp bt gi, x lý nhiu v có du hiu hình s, thu hàng trm v khí thô s, công c h tr do các i tng ni khác mang n; phát hin bt gi 3 i tng trm cp tài sn giao cho Công an huyn x lý.

Mô hình “Cht bo m ANTT” xã Minh Tân góp phn gi vng ANTT trên a bàn

Gn ây nht, vào ngày 14-2, trên ng 402 thuc a bàn qun Dng Kinh và huyn Kin Thy, mt nhóm 5 thanh niên r nhau i chi nhân Ngày Valentine n khu vc t 8, phng Hòa Ngha (qun Dng Kinh) bt ng b 3 i tng i trên 3 xe máy áp sát, rút hung khí e da, cp xe. Sau khi gây án, các i tng di chuyn sang a bàn huyn Kin Thy n náu, Trng Công an xã Minh Tân - Trnh Bo Phúc ã nhanh chóng b trí lc lng công an viên va t chc cht im, va phi hp vi Công an huyn rà soát i tng kh nghi. Qua ó, ã phát hin ra chic xe máy BKS: 15AE – 019.07 là tang vt ã b các i tng b li trc ca mt nhà dân ti ng 402, gn khu vc cng chào xã Minh Tân. ây là manh mi quan trng giúp các n v nghip v y nhanh tin phá án. Kt qu, nhóm cp b tóm gn trong êm.

Không dng ó, mô hình “Cht bo v ANTT” tip tc phát huy hiu qu, Công an xã Minh Tân còn t chc giao ban nh k cùng các ban, ngành, c s thôn phi hp nm tình hình, cng nh tâm t nguyn vng ca ngi dân. Qua các hòm th t giác ti phm c t ti 9 c s thôn và trung tâm xã, bà con ã cung cp hàng trm ngun tin có giá tr liên quan n tình hình ANTT và TNXH. T ó, nhiu biu hin vi phm pháp lut ã c ngn chn, gii quyt kp thi. Công an xã cng phi hp vi ài phát thanh xã t chc phát hàng nghìn lt thông báo v phng thc, th on ca các loi ti phm cp git, trm cp tài sn cho nhân dân nâng cao cnh giác, phòng nga.

Theo Ch tch UBND xã Minh Tân Ngô Quang Áng cho bit, mô hình “Cht bo v ANTT” ã thc s là ch da vng chc cho ngi dân a phng, c bit là nhng ngi dân i ch êm, công nhân làm vic trong các nhà máy, KCN i làm v mun yên tâm vì ã có lc lng Công an xã thng trc cht im. Cùng vi phong trào “Toàn dân bo v ANTQ” ca xã ngày càng ln mnh vi các mô hình hiu qu khác ti a phng nh: “3 qun 5 gi” gn vi mc tiêu “3 gim, 2 không”; mô hình t “An ninh CCB”; mô hình “Tuyn ng t qun” ca các chi hi…. “Cht bo v ANTT” có th nói ã góp phn to ln vào công tác bo v ANTT trên a bàn, phc v c lc cho s nghip xây dng, phát trin kinh t-xã hi chung ca a phng; cng c nim tin ca nhân dân i vi lc lng công an.

Vi nhng kt qu ã t c, Công an xã Minh Tân 7 nm lin (t nm 2012 n nay) c Ch tch UBND thành ph công nhn là “Công an xã Quyt thng”; nm 2016 c UBND thành ph tng c thi ua xut sc. Nhiu tp th, cá nhân c Giám c CATP và UBND huyn Kin Thy biu dng, khen thng v nhng thành tích xut sc trong thc hin mô hình.

Trng Giang

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha