X pht 10 triu i vi i tng ti x T Cng (Tin Lng) tung tin sai s tht v dch Covid-19

19:23 25/03/2020

Ngy 25-3 Cng an huyn Tin Lng phi hp Phng An ninh chnh tr ni b lm vic vi ch ti khon Facebook "Hng Hong Tun" ng thng tin sai s tht v dch Covid-19.

Trc o, Nguyên Vn H., 20 tuôi, tru tai xa T Cng, Tiên Lang, s dung tai khoan Face book "Hng Hoàng Tun" ng thông tin vi ni dung "Covid-19 v n M Khê Cm La ri. qu này cách ly c làng".

C quan chc nng làm vic vi ch tài khon ''Hng Hoàng Tun''
C quan chc nng làm vic vi ch tài khon "Hng Hoàng Tun"

Sau o Nguyên Vn H a xoa bai ng trên mang xa hôi Facebook. Qua xác minh, thu thp tài liu, Công an huyên Tiên Lang phi hp vi Phòng An ninh chính tr ni b - CATP xác nh c chu tai khoan va nhng thông tin trong bài vit trên la không ung s thât, gây hoang mang d lun, lam anh hng ên an ninh trât t trên ia ban huyên.

Sau khi lam viêc vi C quan Công an, Nguyên Vn H a tha nhân ni dung ng không úng s tht và nhn thc c hành vi vi phm.

Thông tin ng trên mng gây hoang mang cho ngi dân
Thông tin ng trên mng gây hoang mang cho ngi dân

Công an huyn se phôi hp vi c quan chc nng x pht vi phm hành chính mc pht 10 triu ng i vi Nguyên Vn H. v hành vi ng ti thông tin không úng s tht lên mng xã hi, theo quy nh ti khon 3, iu 64, Ngh nh s 174/2013/N-CP ngày 13-11-2013 ca Chính ph.

Quynh Kiên

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha