X pht ngi tung tin ht thuc l in t chng Covid-19

18:38 31/03/2020

Ngy 31-3, Cng an huyn Thy Nguyn cho bit ra Quyt nh x pht vi phm hnh chnh i vi Phm Vn Hun, sinh 1992, thn S, x Phc L, huyn Thy Nguyn, mc pht 12,5 triu ng v hnh vi ng ti thng tin khng ng s tht ln mng x hi lin quan n dch bnh Covid-19.

C quan Công an làm vic vi Phm Vn Hun

Trc ó, vào 17h ngày 27-3, tài khon mng xã hi Facebook có tên “Phm Vn Hun” ng ti 1 bài vit vi ni dung: “Mi ngi i, Covid 19 n ri. Mi ngi nhà óng kín ca, làm gì hãy alo cho em ly 1 cây Pod hút cho i bt su i nào, Công dng chng covid 19-20 nhá mi ngi”. Em ship 24/24 tn ging nhé. Em mi v Pod s lng ln, hút thm nh Ngc Trinh...”.

Kèm thông tin trên là hình nh mt s cây Pod hút và giá tin, s in thoi liên h. Bài vit trên tài khon “Phm Vn Hun” gn th 14 ngi và ch công khai, thu hút nhiu lt “like”, bình lun và chia s.

Qua xác minh, thu thp tài liu, i An ninh - Công an huyn Thy Nguyên xác nh nhng thông tin trong bài vit trên là không úng s tht, vic s dng thuc lá in t chng dch Covid-19 là không có cn c khoa hc. Bng các bin pháp nghip v, Công an huyn xác nh, ch tài khon mng xã hi Facebook “Phm Vn Hun” là Phm Vn Hun, sinh 1992, thôn S, xã Phc L, huyn Thy Nguyên.

Chiu 30-3, Công an huyn ã mi Phm Vn Hun n tr s làm vic. Qua u tranh, Hun khai nhn hành vi ng ti bài vit có ni dung sai s tht, ba t thông tin “hút thuc lá in t chng Covid” nhm mc ích tng lt tng tác bán hàng là thuc lá in t.

Cn c quy nh ca pháp lut, Công an huyn lp h s x lý, x pht mc 12,5 triu ng i vi Phm Vn Hun v hành vi vi phm quy nh ti iu 64, Ngh nh s 174/2013/N-CP ngày 13-11-2013 ca Chính ph Quy nh x pht vi phm hành chính trong lnh vc bu chính, vin thông, công ngh thông tin và tn s vô tuyn in: “Cung cp ni dung thông tin sai s tht, vu khng, xuyên tc, xúc phm uy tín ca c quan, t chc và danh d, nhân phm ca cá nhân”.

Phm Vn Hun ã nhn thc c hành vi vi phm pháp lut, g b thông tin ba t trên mng xã hi và cam kt không tái phm.

THY NGUYÊN

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha