Xut khu go C im sng bc tranh xut khu nhng thng u nm

17:19 22/03/2020

Trong bi cnh nn kinh t trong nc v th gii chu nh hng ca dch bnh Covid C 19 khin nhiu hot ng sn xut, kinh doanh b tc ng tiu cc th vn cn im sng trong bc tranh xut khu ca Vit Nam khi lng go xut khu trong 2 thng u nm tip tc tng mnh

Theo thng kê s b ca Tng cc Hi quan, trong tháng 2-2020, nc ta ã xut khu c 532.836 tn go, tr giá trên 238,1 triu USD, tng 29,7% v lng và 21,2 tr giá so vi tháng 1-2020.

Tính chung 2 tháng u nm 2020, lng go xut khu ra th trng th gii t 928.798 tn, thu v 430,49 triu USD, tng 31,7% v lng và tng 39,4% v kim ngch so vi cùng k nm 2019.

Theo Trung Tâm Thông tin Công nghip và Thng mi - B Công thng (VITIC), giá xut khu go trong tháng 2/2020 gim 6,5% so vi tháng 1/2020 nhng tng 5,3% so vi tháng 2/2019, t trung bình 446,9 USD/tn. Tính trung bình c 2 tháng u nm t 463,5 USD/tn, tng 5,9% so vi cùng k nm 2019.

Trong các th trng tiêu th, Philippines là mt trong nhng th trng tiêu th nhiu nht các loi go ca Vit Nam thi gian qua vi vic nhp khu ti 222.182 tn, tr giá trên 93,49 triu USD. Tính dn c 2 tháng u nm 2020, Philippines ã nhp khu ti 357.055 tn go vi tr giá lên n trên 154,7 triu USD.

Iraq là th trng tiêu th ln th 2 ca Vit Nam vi tng lng go 2 tháng u nm lên ti 90.000 tn vi tng tr giá t 47,61 tri, chim gn 9,7% trong tng lng và chim gn 11,1% trong tng kim ngch xut khu go ca c nc.

Xut khu sang Malaysia – th trng ln th 3 tng mnh 148,8% v lng và tng 127,8% v kim ngch so vi cùng k nm trc. Trong ó, riêng tháng 2 xut khu 67.435 tn tr giá trên 27,67 triu USD. Cng dn 2 tháng t 94.413 tn, tng ng 40,11 triu USD, chim gn 10,2% trong tng lng và chim 9,3% trong tng kim ngch.

Cng trong 2 tháng u nm ghi nhn lng go xut khu sang Trung Quc tng mnh vi sn lng xut khu trong tháng 2 t 47.863 tn, tng ng vi 26,305 triu USD. a tng kim gch xut khu go ca nc ta sang th trng này 2 tháng u nm t 66.222 tn, tr giá 37,076 triu USD, tng 594,5% v lng và tng 723,6% v kim ngch, chim 7,1% trong tng lng và chim 8,6% trong tng kim ngch xut khu go ca c nc.

Nhìn chung, trong 2 tháng u nm nay, xut khu go sang a s các th trng tng kim ngch so vi cùng k nm trc; trong ó, ngoài th trng Trung Quc tng mnh nht nh trên, còn có mt s th trng cng tng rt mnh nh: Pháp tng 554,1% v lng và tng 723,6% v kim ngch, t 641 tn, tng ng 0,37 triu USD; ài Loan tng 214,9% v lng và tng 257,5% v kim ngch, t 2.151 tn, tng ng 1,18 triu USD; Senegal tng 171,9% v lng và tng 197,9% v kim ngch, t 968 tn, tng ng 0,51 triu USD; Nga tng 218,2% v lng và tng 156,4% kim ngch, t 2.625 tn, tng ng 1,11 triu USD.

Nh vy, trong bc tranh chung kim ngch xut khu ca không ít mt hàng nông sn t USD nh cá tra, ht iu, cao su, rau qu... gim mnh bi dch COVID-19 thì xut khu go 2 tháng u nm thc s là im sáng khi tng c v giá tr và sn lng xut khu. áng chú ý giá go xut khu ca Vit Nam trên th trng ang có xu hng liên tc tng cao, go IR 50404 loi 5% tm tng t 30 - 40 USD/tn, t 380 USD/tn, cao nht t tháng 12-2018 n nay. Giá go xut khu tng kéo giá lúa trong nc cng tng theo, h tr tt cho ngi nông dân.

Go là im sáng trong bc tranh xut khu ca Vit Nam nhng tháng u nm

Hin nay, Thái Lan - nc xut khu go th hai th gii - ang chu thit hi ln do hn mn. Sn lng go ca nc này gim gn 2 triu tn. Vit Nam cng b hn mn song ch khong 28.000 ha lúa b nh hng. Bi vy, Vit Nam có ngun cung go khá di dào. ó là cha k, 2 v trc Vit Nam u trúng mùa, sn lng tng mnh. th trng nhp khu, Philippines, Indonesia ang thiu go và phi nhp khu khi lng rt ln t Vit Nam, do vy càng to à cho go Vit Nam càng khi sc.

Tuy nhiên, theo phân tích ca các chuyên gia kinh t, hin ti mc dù giá tr lúa go Vit Nam c tng cao trên th trng th gii nh mt s doanh nghip ã xây dng c chui giá tr cho ht go nhng s lng gii quyt cho c ngành hàng lúa go Vit Nam thì cha áng k. Giai on có th tng trng xut khu trong khó khn hin nay chính là c hi ngành lúa go có lc bình tnh phát trin mt cách cn c hn. Quan trng nht ngành hàng lúa go không phi gii cu thì mô hình liên kt sn xut theo chui giá tr phi c thc hin.

Theo ánh giá ca gii chuyên gia, nm nay Vit Nam rt kh quan xut khu c 6,7 triu tn go. c bit, vi tình hình dch COVID-19 ang din bin phc tp, lây lan nhanh trên th gii, nhu cu d tr go ti các nc, c bit là Trung Quc s tng lên. Do ó, go Vit Nam càng có c hi y mnh xut khu…

Ngc Oanh (tng hp)

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha